Algemene voorwaarden

Novus Clinics

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Novus Clinics in de ruimste zin des woords. 

Kliniek:  Novus Clinics onder inschrijving KVK / Vestigingsnr. 90378121 is statutair gevestigd te Amersfoort, hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:  

1. Definities

Behandelaar: Dokter N. Mozafari, KVK-nummer: 90378121

Behandelaar: Dokter N. Grover, KVK-nummer: 82496943

Behandelingsovereenkomst: alle door Novus Clinics met een patiënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.

Patiënt: de wederpartij van Novus Clinics bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische- en cosmetische behandelingen die door Novus Clinics worden uitgevoerd.

2. Uitzonderingen op algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Novus Clinics daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De patiënt doet uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

3. Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen, uitgevoerd door medici, vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De behandelingsovereenkomst (en derhalve de behandelingen) leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Medici werkzaam bij Novus Clinics zijn BIG-geregistreerd. Hierna te noemen behandelaars. 

4. Resultaten cosmetische behandeling

De behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatsverbintenis.

Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop, kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige ingrepen is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een correctie of touch-up uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, afhankelijk van het type behandeling dient deze binnen 14 – 28 dagen na behandelingsdatum plaats te vinden. Echter is dit geen verplichting. Bij overmacht (kan het onder andere zijn: verplichte sluiting, pandemie, lang ziekteverzuim van de behandelaar), vervalt het uitvoeren van de correctie of touch-up. Deze aanvullende correctie kan extra kosten met zich meebrengen voor u als patiënt.

5. Uitvoering behandelingsovereenkomst

Novus Clinics zal de behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig met de geldende richtlijnen van de IGJ & NVCG (laten) uitvoeren. Novus Clinics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Novus Clinics hoeft daarvoor geen toestemming van de patiënt te verkrijgen.

6. Geheimhouding

Novus Clinics is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Novus Clinics door de patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Novus Clinics is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Novus Clinics zal ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

7. Informatie voor presentatiedoeleinden

Als schriftelijke toestemming is verkregen van de patiënt, zal Novus Clinics(publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

8. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Novus Clinics is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van patiënten. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

9. Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim

In deze alinea wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen of verzuim.

Bij verzuim van een behandeling wordt een bedrag van €50 betaling in rekening gebracht.

Behoudens tegenbewijs geldt in dezen de administratie van Novus Clinics als het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was. Bij verzuim van patiënten, die via een voucher of coupon recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enige restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

10. Onvoorziene omstandigheden

Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Novus Clinics zijn toe te rekenen.

Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Novus Clinics; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, behandelaar; vertrek van een behandelaar, behandelaar; ziekte in het medisch team; een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Novus Clinics afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Novus Clinics haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Novus Clinics nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Novus Clinics opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Novus Clinics op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Novus Clinics slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel Novus Clinics als de patiënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijdstip van de behandeling te verzetten.

11. Identiteit en verstrekken van informatie

De patiënt geeft de behandelaar, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking, die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs en het invullen van de medische vragenlijst. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van Novus Clinics te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Novus Clinics gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

12. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging, ontbinding en/of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Novus Clinics, of haar medewerkers, of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of medepatiënten.

13. Betaling van de behandeling

Betaling van een behandeling direct na de behandeling te geschieden.

14. Vordering van betalingen

Voor rekening van de patiënt komen voorts alle door Novus Clinics te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang Novus Clinics zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15 procent van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Novus Clinics de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Novus Clinics derden voor de invordering inschakelt, is de patiënt de totale werkelijk door Novus Clinics gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In geval van gerechtelijke interventie, komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de patiënt. Voor zover Novus Clinics gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

15. Prijswijzigingen

Novus Clinics behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn. Echter, prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes, echter, alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de patiënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

16. Verrekening

Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door Novus Clinics op goede gronden wordt bestreden.

17. Aansprakelijkheid van Novus Clinics

De aansprakelijkheid van Novus Clinics, zowel voor directe als voor gevolgschade, en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Novus Clinics beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de behandelaar heeft plaatsgevonden.

18. Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering

Novus Clinics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

19. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijfs- of beroepsuitoefening

Novus Clinics aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de patiënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werk bestemming aankomen).

20. Afhandeling klachten

Novus Clinics is aangesloten bij een erkende klachten en geschillencommissie DOKH. Hiermee voldoet de kliniek aan gestelde richtlijnen WKKGZ. 

De patiënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de behandelaar, ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten dienen door de patiënt schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan Novus Clinics. Indien er klachten zijn, kan de patiënt middels de website van Novus Clinics het klachtenreglement volgen. 

21. Behandelovereenkomst

Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De patiënt gaat een behandelovereenkomst aan met Novus Clinics– de behandelaar is geen contractant. Novus Clinics behoudt zich het recht voor de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde en bekwame behandelaar te laten uitvoeren. 

22. Geschillen vallen onder Nederlands recht

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Novus Clinics is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en Novus Clinics, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Novus Clinics haar kantoor heeft.